Algemene voorwaarden​ Gewichtsconsulent en Personal trainer HENRIËTTE H

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden (hierna A.V) wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulente: Henriëtte Hooge, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma gewichtsconsulent, handelend als zelfstandig gevestigd Gewichtsconsulente.​

Cliënt: degene aan wie door de voedingscoach advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;

Artikel 2: Algemeen
De voedingscoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
De voedingscoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts of fysiotherapeut behandelen. In het laatste geval houdt de voedingscoach de arts of fysiotherapeut op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Artikel 4: Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur, op een werkdag (maandag t/m vrijdag) voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur voor aanvang), op een werkdag, geannuleerd is, is de voedingscoach gerechtigd om de afspraak (of afgenomen pakket) in rekening te brengen. Afmeldingen of verhinderingen die in het weekend worden doorgegeven aan de voedingscoach worden pas vanaf maandagochtend 8.30 uur in behandeling genomen. Afmeldingen voor afspraken op maandagen dienen dus de vrijdag (tot 18.00 uur) ervoor geannuleerd te worden.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt, deelt de voedingscoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief B.T.W en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingscoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Betaling
De betaling aan de gewichtsconsulente dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur met de geleverde consulten. Deze factuur dient binnen een termijn van 14 dagen na datering betaald te zijn.

Bij overschrijding van elke 30 dagen, is de Gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota 60 dagen na datering niet is voldaan, is de voedingscoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Pakketten dienen voor aanvang van het eerste consult voldaan te zijn. Na het intakegesprek of gratis kennismakingsgesprek ontvangt de cliënt per e-mail de nota voor het afgenomen pakket.

* Bij afname van een pakket moeten de consulten binnen 1 jaar na startdatum worden afgenomen. Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, vindt er geen terugbetaling plaats van de betaalde pakketten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Het advies van de voedingscoach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingscoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingscoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingscoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingscoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingscoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de voedingscoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingscoach ten alle tijden beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De voedingscoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De voedingscoach heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloed sfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Intellectuele eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 10: Uw gegevens
De voedingscoach zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De voedingscoach gaat discreet om met alle vertrouwelijke gegevens.

procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Henriëtte Hooge Personal trainer, trainer ,coach: ingeschreven bij de K.V.K

Artikel 1. Begrippen
De organisatie: Henriëtte Hooge

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer(s)en  Henriëtte schriftelijk overeenkomen welke activiteiten aan de deelnemer(s) te verzorgen.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die de overeenkomst aangaat met Henriëtte voor beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten.

Personal Trainer: Henriëtte Hooge

Activiteit(en): Personal Training (P.T), Small Group Training, Groepstraining.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die Henriëtte aangaat ter uitvoering van één of meerdere activiteit(en). Een overeenkomst is tot stand gekomen na inschrijving van de deelnemer bij Henriëtte

Artikel 3. Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dienen alle deelnemers een intakegesprek te hebben gehad voorafgaand aan deelname aan een van de activiteiten. Het anamneseformulier dient volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend aan Henriëtte te worden afgegeven. De activiteiten zullen pas van start gaan na ontvangst van het anamneseformulier.

Artikel 4. Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de inschrijving zal Henriëtte meedelen waar en wanneer de deelnemer verwacht wordt. Dit zal vooraf met de deelnemer overlegd worden. Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, kan Henriëtte ervoor kiezen om in overleg met de deelnemer een nieuwe afspraak te plannen. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch geannuleerd te worden door zowel Henriëtte als de deelnemer. Wordt de afspraak niet op tijd geannuleerd door de klant, dan zal de training gewoon in rekening gebracht worden. Als Henriëtte de afspraak niet op tijd afzegt, zal de training op een later nader afgesproken tijdstip alsnog gegeven worden.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
Bij  de trainer Henriëtte rust de verplichting op het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit worden vastgelegd in de overeenkomst die gesloten is. Henriëtte voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Henriëtte niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Deelname aan een van de activiteiten van Henriëtte geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Henriëtte is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben.

Op iedere door Henriëtte gesloten overeenkomst rust een inspanningsverplichting voor Henriëtte echter kan ze nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

Henriëtte is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Henriëtte georganiseerde activiteiten. Henriëtte is niet aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden schade, indien deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de Henriëtte. Tevens is Henriëtte niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer is jegens Henriëtte aansprakelijk indien Henriëtte op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen door de deelnemer van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de personal trainer. De deelnemer dient Henriëtte te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding
Henriëtte is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Het is de deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de training te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk ontbinden van de overeenkomst.

De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Zuidwolde. Dit dient onderbouwd te worden middels een medische verklaring van een erkende arts dan wel een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente.

De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
Na bevestiging van de inschrijving zal Henriëtte de deelnemer informeren over de betalingstermijnen en wijze van betaling. Henriëtte zal de dienstverlening pas starten nadat de overeenkomstige termijnbetaling van de factuur volledig is voldaan. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de overeenkomstige termijn is Henriëtte gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen. De duur van de activiteit wordt echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dus dat lessen kunnen komen te vervallen waarvoor wel betaald dient te worden. De verplichting tot betalen blijft onverminderd gehandhaafd.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling worden daarnaast alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Henriëtte te voldoen.

Indien Henriëtte over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de deelnemer, zal Henriëtte tevens alle  buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente in rekening brengen bij de deelnemer. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd kan Henriëtte een bedrag van € 25 aan administratiekosten in rekening brengen en zal Henriëtte nogmaals trachten het volledige bedrag te incasseren.

Op de diensten van Henriëtte zijn het B.T.W 21%-tarief en het B.T.W 6%-tarief van toepassing. Of men ontvangt een factuur zonder B.T.W als de onderneming valt onder de nieuwe kleine ondernemingsregeling.

Artikel 9. Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Henriëtte. Alle afspraken dienen minimaal 24 uur telefonisch van te voren te worden geannuleerd. Een nieuw tijdstip voor de training zal dan besproken worden. Bij niet tijdige annulering zal Henriëtte de kosten van de diensten doorberekenen. In geval van ziekte kan de overeenkomst in overleg met Henriëtte tijdelijk worden stilgelegd. Hiervoor dient de deelnemer een medische verklaring opgesteld door een erkend arts te overleggen aan Henriëtte

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Henriëtte is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet mogelijk is zal de overeenkomst worden ontbonden. In geval van ziekte van Henriëtte behoudt zij het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg met de deelnemer zal naar een alternatief worden gezocht.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Deze zal dan op een later tijdstip in overleg met de klant alsnog gegeven worden. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Indien de deelnemer op een dergelijke dag een afspraak zou hebben gehad zal Henriëtte een alternatieve datum aanbieden aan de deelnemer.

Artikel 11. Privacy
Henriëtte gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemers. Henriëtte is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om deelnemers goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft Henriëtte persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de deelnemer per omgaande aan Henriëtte door te geven.

Henriëtte is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden voor administratieve doeleinden van Henriëtte gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Henriëtte werkt conform de Wet A.V.G (Algemene verordening gegevensbescherming).

Contactinformatie verkregen via intakes en intake aanvragen via de website worden gebruikt om informatie omtrent diensten van Henriëtte te verzenden.

Henriëtte verzamelt gegevens van de deelnemer middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de deelnemer zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor Henriette om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de deelnemer een contractuele verplichting. Ook zijn deze gegevens nodig voor facturering en hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van de deelnemer vereist. Dit is wettelijk verplicht.

Ingevulde intake formulieren van deelnemers die een jaar of langer geleden een traject van Henriëtte hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst (mocht de deelnemer in de toekomst weer een nieuw traject willen starten bij Henriette). Ook deze informatie kan op verzoek volledig verwijderd worden. Hiervoor dient een e-mail naar Henriëtte gestuurd te worden.

Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen dus niet op verzoek verwijderd worden, en zullen na 7 jaar na de factuurdatum verwijderd word.

 Artikel 12. Intellectueel eigendom
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Henriëtte voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Henriëtte. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Henriëtte.

Alle door Henriëtte verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, training- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software e.t.c. zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Henriëtte ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Henriëtte zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden verstrekt op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Henriëtte. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Henriëtte is gevestigd. Op alle overeenkomsten van Henriëtte is het Nederlandse recht van toepassing.